സൂറ

سورة ഇന്സാന് - آية 20
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
وَإِذَا رَأَيۡتَ ثَمَّ رَأَيۡتَ نَعِيمٗا وَمُلۡكٗا كَبِيرًا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്