സൂറ

سورة ഇന്സാന് - آية 22
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمۡ جَزَآءٗ وَكَانَ سَعۡيُكُم مَّشۡكُورًا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്