സൂറ

سورة ഇന്സാന് - آية 3
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
إِنَّا هَدَيۡنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٗا وَإِمَّا كَفُورًا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്