സൂറ

سورة നബഅ് - آية 8
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
وَخَلَقۡنَٰكُمۡ أَزۡوَٰجٗا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്