സൂറ

سورة നബഅ് - آية 9
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
وَجَعَلۡنَا نَوۡمَكُمۡ سُبَاتٗا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്