സൂറ

سورة മുതഫിഫീന് - آية 31
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്