സൂറ

سورة തീന് - آية 3
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
وَهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ٱلۡأَمِينِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്