സൂറ

سورة തീന് - آية 5
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
ثُمَّ رَدَدۡنَٰهُ أَسۡفَلَ سَٰفِلِينَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്