സൂറ

سورة തീന് - آية 8
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
أَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِأَحۡكَمِ ٱلۡحَٰكِمِينَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്