സൂറ

سورة സല്സല - آية 2
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
وَأَخۡرَجَتِ ٱلۡأَرۡضُ أَثۡقَالَهَا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്