സൂറ

سورة സല്സല - آية 5
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
بِأَنَّ رَبَّكَ أَوۡحَىٰ لَهَا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്