സൂറ

سورة അന്ആം
بصوت القارئ ഇബ്റാഹീം അല് അഖ്ളര്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്