സൂറ

سورة ഫീല്
بصوت القارئ അക് റം അല് അല്ലാഖീ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

آيات سورة ഫീല് بصوت القارئ അക് റം അല് അല്ലാഖീ