സൂറ

سورة ലുഖ്മാന്‍
بصوت القارئ അക് റം അല് അല്ലാഖീ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്