സൂറ

سورة ഗാഷിയ - آية 24
بصوت القارئ അക് റം അല് അല്ലാഖീ
فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَكۡبَرَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്