സൂറ

سورة ഗാഷിയ - آية 5
بصوت القارئ അക് റം അല് അല്ലാഖീ
تُسۡقَىٰ مِنۡ عَيۡنٍ ءَانِيَةٖ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്