സൂറ

سورة ആലുഇംറാന്
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് അയ്യൂബ്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്