സൂറ

سورة മആരിജ്
بصوت القارئ ബദ്ർ അത്തുർക്കി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്