സൂറ

سورة ഹുമസ
بصوت القارئ അബ്ദുല് ബാസിത്ത് അബ്ദു സമദ്
برواية നിലവിലുള്ള ഖുര്ആന്

آيات سورة ഹുമസ بصوت القارئ അബ്ദുല് ബാസിത്ത് അബ്ദു സമദ്