സൂറ

سورة സബഅ്‌
بصوت القارئ അബ്ദുല് ബാസിത്ത് അബ്ദു സമദ്
برواية നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്