സൂറ

سورة ഷൂറാ
بصوت القارئ മൂസാ ബിലാല്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്