സൂറ

سورة മുഹമ്മദ്
بصوت القارئ മഹമൂദ് അലീ ബന്ന
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്