സൂറ

سورة ഇന്ഷിഖാഖ്
بصوت القارئ അബ്ദുല്ലാ അല് ബുറൈമി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്