സൂറ

سورة മുദ്ദസിര്
بصوت القارئ Omar Al Darweez
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്