സൂറ

سورة ജിന്ന്
بصوت القارئ ഫഹദ് അല് ഉതൈബീ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്