സൂറ

سورة നൂറ്
بصوت القارئ ഫാതിഹ് മുഹമ്മദ് സുബൈര്
برواية അബൂ അംറില് നിന്ന് ദൌരിയുടെ നിവേദനം