സൂറ

سورة ഫാതിഹ
بصوت القارئ അബ്ദുല്ല അല് ഫഹ്മി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്