സൂറ

سورة ഫുര്‍ഖാന്‍
بصوت القارئ ഖാലിദ് അൽ ഗാമിദി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്