സൂറ

سورة കൌഥര് - آية 3
بصوت القارئ അലി ഹജ്ജാജ് അസുവൈസി
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلۡأَبۡتَرُ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്