സൂറ

سورة മുജാദല
بصوت القارئ ഹനീ റിഫാഈ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്