സൂറ

سورة നാസിആത്ത്
بصوت القارئ ഹസാഅ് അൽ ബലൂഷി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്