സൂറ

سورة സ്വാദ് - آية 14
بصوت القارئ അലി ബ്നു അബ്ദു റഹ്മാന് അല് ഹനീഫീ
إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്