സൂറ

سورة ഖിയാമ
بصوت القارئ അലി ബ്നു അബ്ദു റഹ്മാന് അല് ഹനീഫീ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

آيات سورة ഖിയാമ بصوت القارئ അലി ബ്നു അബ്ദു റഹ്മാന് അല് ഹനീഫീ