സൂറ

سورة ഖസസ്‌ - آية 69
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
وَرَبُّكَ يَعۡلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمۡ وَمَا يُعۡلِنُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്