സൂറ

سورة ത്വാരിഖ് - آية 10
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
فَمَا لَهُۥ مِن قُوَّةٖ وَلَا نَاصِرٖ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്