സൂറ

سورة ത്വാരിഖ് - آية 3
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
ٱلنَّجۡمُ ٱلثَّاقِبُ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്