സൂറ

سورة ത്വാരിഖ് - آية 9
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
يَوۡمَ تُبۡلَى ٱلسَّرَآئِرُ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്