സൂറ

سورة തഹ് രീം
بصوت القارئ ഇബ്റാഹീം അദ്ദൌസരീ
برواية നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്