സൂറ

سورة ഫുസ്വിലത്ത്
بصوت القارئ ഇസ്‍ലാം സുബ്ഹി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്