സൂറ

سورة വാഖിഅ
بصوت القارئ ഇസ്‍ലാം സുബ്ഹി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്