സൂറ

سورة ഫലഖ്
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് ജിബ്രീല്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്