സൂറ

سورة അഅ്റാഫ്
بصوت القارئ ഖാലിദ് അല് ജലീല്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്