സൂറ

سورة അഅ് ലാ
بصوت القارئ ഇബ്റാഹീം അല് ജുര്മീ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്