സൂറ

سورة ഹിജ്റ്
بصوت القارئ അബ്ദുള്ള അൽ ഖലഫ്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്