സൂറ

سورة നഹ്‌ല്‍
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് ഉസ്മാന്ഖാന്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്