സൂറ

سورة ത്വാരിഖ്
بصوت القارئ ഫഹദ് അല് കന്തരി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്