സൂറ

سورة ഖസസ്‌
بصوت القارئ മുസ്തഫ ലാഹനീ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്