സൂറ

سورة ഹജ്ജ്
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് ഖലീൽ അൽ ഖാരിഅ്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്