സൂറ

سورة ഇന്ഫിത്വാര്
بصوت القارئ reciter title
برواية നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്