സൂറ

سورة മുര്സലാത്ത്
بصوت القارئ മാജിദ് അനസീ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്